Colditz Enamel Mug

  • Colditz Enamel Mug

  • Tin enamel mug, blue rim
  • £11.95